DOCUMENTARY EVIDENCE

DOCUMENTARY EVIDENCE
اثبات كتابي

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • documentary evidence — index certification (attested copy) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 documentary evidence …   Law dictionary

 • Documentary evidence — Evidence Part of the …   Wikipedia

 • documentary evidence — Tangible objects capable of expressing a fact or tending to establish the truth or untruth of a matter at issue, including all kinds of documents, records, and writings. 29 Am J2d Ev § 834. In oral evidence, the witness is the person who speaks;… …   Ballentine's law dictionary

 • documentary evidence — Evidence derived from conventional symbols (such as letters) by which ideas are represented on material substances. Such evidence as is furnished by written instruments, inscriptions, documents of all kinds, and also any inanimate objects… …   Black's law dictionary

 • documentary evidence — Evidence derived from conventional symbols (such as letters) by which ideas are represented on material substances. Such evidence as is furnished by written instruments, inscriptions, documents of all kinds, and also any inanimate objects… …   Black's law dictionary

 • model of documentary evidence — patvirtinamasis dokumentas statusas Aprobuotas sritis ekologinis ūkininkavimas apibrėžtis Remiantis reglamento (EB) Nr. 834/2007, reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimais sertifikavimo įstaigos ekologinės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • evidence — ev·i·dence 1 / e və dəns, ˌdens/ n [Medieval Latin evidentia, from Latin, that which is obvious, from evident evidens clear, obvious, from e out of, from + videns, present participle of videre to see]: something that furnishes or tends to furnish …   Law dictionary

 • documentary — doc·u·men·ta·ry /ˌdä kyə men tə rē/ adj: being, consisting of, or contained in documents documentary evidence Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • Documentary — Doc u*men ta*ry, a. Pertaining to written evidence; contained or certified in writing. Documentary evidence. Macaulay …   The Collaborative International Dictionary of English

 • evidence — /ev i deuhns/, n., v., evidenced, evidencing. n. 1. that which tends to prove or disprove something; ground for belief; proof. 2. something that makes plain or clear; an indication or sign: His flushed look was visible evidence of his fever. 3.… …   Universalium

 • evidence — Any species of proof, or probative matter, legally presented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, records, documents, exhibits, concrete objects, etc., for the purpose of inducing belief in the… …   Black's law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”